Algemene voorwaarden Autobetaalservice

mijn.gocredible.nl

 

INHOUDSOPGAVE

1 DEFINITIES

2 GOCREDIBLE EN STICHTING GOCREDIBLE

3 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

4 TOTSTANDKOMING EN BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

5 DE BETAALDIENST

6 DE OVERIGE DIENSTEN

7 VERPLICHTINGEN GOCREDIBLE

8 VERPLICHTINGEN GEBRUIKER

9 VEILIGHEID BETAALDIENST

10 PRIVACY, PERSOONS- EN ANDERE GEGEVENS

11 GEEN VORDERING EN GEEN BESLAG

12 AANSPRAKELIJKHEID

13 GESCHIL OVER DE LEVERING

14 INTELLECTUELE EIGENDOM

15 OVERDRACHT

16 KLACHTEN, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 

1 Definities

1.1 GoCredible hanteert de volgende definities:

Algemene Voorwaarden Autobetaalservice: deze algemene voorwaarden, die van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden;

Artikel: een artikel van deze Algemene Voorwaarden Autobetaalservice;

Betaaldienst: het ontvangen en bewaren van de Koopsom door GoCredible (via Stichting GoCredible) en het vervolgens door haar terug- en/of vrijgeven van de Koopsom aan Verkoper dan wel Koper als aan de Voorwaarden daarvoor is voldaan;

Betaalopdracht: een opdracht van de Verkoper en/of Koper aan GoCredible om (via Stichting GoCredible) de Koopsom aan de Verkoper of Koper terug- of vrij te geven;

Betaaltransactie: de ingevolge de Betaaldienst conform de Voorwaarden te effectueren vrijgave van de Koopsom;

Bezoeker: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die de GoCredible Website(s) bezoekt;

Chassisnummer: het chassisnummer (VIN) van het Motorrijtuig behorende bij het Kenteken, zoals dat blijkt uit de Basisregistratie Voertuigen (BRV) van de RDW;

Derdengeldenrekening: de door Stichting GoCredible aangehouden derdengeldenrekening;

Diensten: de Betaaldienst en Overige Diensten;

Gebruiker(s): een natuurlijk persoon of rechtspersoon die via de GoCredible Website(s) een eigen GoCredible Account heeft aangemaakt, ongeacht of een dergelijk account volledig is of gebruikt wordt;

GoCredible: GoCredible B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 63715791;

GoCredible Account: de account van Gebruiker in de GoCredible Applicatie, zoals die is aangemaakt door Gebruiker;

GoCredible Applicatie: de applicatie die via de GoCredible Website(s) door Gebruikers wordt gebruikt voor het verkrijgen van de Diensten;

GoCredible Derdengeldenrekening: de door Stichting GoCredible aangehouden Nederlandse bankrekening uitsluitend bestemd voor het uitvoeren van Betaaltransacties;

GoCredible Website: alle webpagina’s en web applicaties die online beschikbaar zijn gesteld door GoCredible voor het leveren van de Diensten;

Geschil over de Levering: het geschil dat ontstaat als Verkoper en Koper het oneens zijn over de status van de levering van het juridisch eigendom van het Motorrijtuig aan Koper en de vrijgave van de in dit kader al dan niet verschuldigde Koopsom;

iDEAL: een Nederlandse standaard voor het verrichten van internetbetalingen;

Kenteken: een kenteken behorende bij een Motorrijtuig, zoals dat blijkt uit de Basisregistratie Voertuigen (BRV) van de RDW;

Kentekenloket: een plaats waar burgers en bedrijven Motorrijtuigen kunnen overschrijven, schorsen en schorsingen kunnen beëindigen. Dit is de plaats waar Verkoper en Koper samen komen om het juridisch eigendom van het Motorrijtuig over te dragen;

Kilometerstand: is de door Verkoper afgelezen kilometerstand van het Motorrijtuig, welke wordt gecontroleerd en kan worden geregistreerd in het branche data register;

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst terzake de aankoop van een Motorrijtuig, zoals die tussen Verkoper en Koper tot stand komt en waarbij GoCredible géén partij is.

Koopsom: het bedrag dat de Koper bereid is te betalen aan Verkoper in verband met de Koopovereenkomst;

Koper: de Gebruiker die het Motorrijtuig wenst te kopen en die de Koopsom daarvoor wenst te betalen;

Motorrijtuig: een bij de RDW geregistreerd Motorrijtuig;

Overeenkomst van de Autobetaalservice: de tussen GoCredible en Gebruiker gesloten overeenkomst tot het afnemen van de Diensten, zoals deze staat weergegeven op de GoCredible Website(s) en waarop deze Algemene Voorwaarden Autobetaalservice van toepassing zijn;

Overige Diensten: de door GoCredible naast de Betaaldienst aangeboden overige diensten zoals genoemd in Artikel 6;

Overschrijving: de door de RDW geregistreerde overdracht van het juridisch eigendomsrecht van het Motorrijtuig van Verkoper naar Koper, doordat de Tenaamstelling van het Motorrijtuig wordt overgeschreven door Verkoper op naam van Koper;

Overschrijvingsafspraak: de locatie en het tijdstip waar(op) de Tenaamstelling van het Motorrijtuig zal worden overgeschreven bij het Kentekenloket (of anderszins) door Verkoper op naam van Koper;

Partijen: GoCredible B.V., Verkoper, Koper en Gebruiker die partij zijn bij de Overeenkomst van de Autobetaalservice;

RDW: een zelfstandig bestuursorgaan van de Nederlandse overheid die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgt;

Rijbewijs: een geldig en leesbaar Nederlands rijbewijs voorzien van een rijbewijsnummer;

Stichting GoCredible: Stichting Derdengelden GoCredible ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 63721325;

Tenaamstelling van het Motorrijtuig: de tenaamstelling van het Kenteken, zoals die blijkt uit de Basisregistratie Voertuigen (BRV) van de RDW;

Vergoeding: de op de GoCredible Website(s) vermelde vergoeding die GoCredible aan Verkoper in rekening brengt voor de Diensten;

Verkoper: de Gebruiker die het Motorrijtuig wenst te verkopen en die daarvoor de Koopsom wenst te ontvangen; en

Voorwaarden: de voorwaarden opgenomen in de Overeenkomst van de Autobetaalservice en de Algemene Voorwaarden Autobetaalservice die van toepassing zijn op de Diensten.

2 Gocredible en stichting gocredible

2.1 GoCredible is een betaaldienstverlener zoals bedoeld in artikel 1:1 Wft en is van de vergunningplicht vrijgesteld door De Nederlandsche Bank op grond van artikel 2:3d Wft in samenhang met artikel 1a van de Vrijstellingsregeling Wft.

2.2 GoCredible maakt voor de uitvoering van haar Betaaldienst gebruik van de GoCredible Derdengeldenrekening van Stichting GoCredible. De veiligheid van de Betaaldienst is zoveel mogelijk gewaarborgd doordat de GoCredible Derdengeldenrekening is afgeschermd en Stichting GoCredible geen andere activiteiten verricht dan het uitvoeren van de Betaaldienst.

3 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

3.1 Deze Algemene Voorwaarden Autobetaalservice zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen GoCredible en Gebruiker (waaronder de Overeenkomst van de Autobetaalservice), voor zover daar niet van is afgeweken in de Overeenkomst van de Autobetaalservice.

3.2 Alleen als GoCredible daarmee schriftelijk instemt, kunnen andere voorwaarden (zoals door de Gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden) van toepassing zijn op deze rechtsverhoudingen.

3.3 Bij een conflict tussen deze Algemene Voorwaarden Autobetaalservice of enige andere door GoCredible of Gebruiker bedongen voorwaarden of bepalingen, gaan de bepalingen van de Overeenkomst van de Autobetaalservice voor.

4 Totstandkoming en beeindiging van de overeenkomst

4.1 De Overeenkomst van de Autobetaalservice komt tot stand nadat de Gebruiker zich via de GoCredible Website(s) heeft aangemeld als Gebruiker. Aanmelding geschiedt:

(i) doordat Gebruiker zijn persoonsgegevens en wachtwoord op de GoCredible Website(s) invult;

(ii) de Gebruiker de Overeenkomst van de Autobetaalservice en de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden Autobetaalservice aanvaardt; en

(iii) doordat GoCredible de Gebruiker vervolgens een confirmatie per e-mail stuurt en Gebruiker deze confirmatie bevestigt.

4.2 Zowel GoCredible als Gebruiker kunnen de Overeenkomst van de Autobetaalservice per direct beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, indien sprake is van:

  1. fraude of een andere ernstige tekortkoming van één van de andere Partijen; of

  2. surseance (uitstel) van betaling of faillissement of een daarmee vergelijkbare situatie van één van de andere Partijen.

4.3 GoCredible kan de Overeenkomst van de Autobetaalservice per direct beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, indien:

  1. Gebruiker handelt in strijd met enige bepaling van de Overeenkomst van de Autobetaalservice en/of de Algemene Voorwaarden Autobetaalservice;

  2. Gebruiker gebruik maakt van de Diensten, de GoCredible Website(s) en/of de GoCredible Applicatie op een wijze die in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving;

  3. beslag is gelegd op het gehele of een gedeelte van het vermogen van Gebruiker;

  4. GoCredible verplicht is de Overeenkomst van de Autobetaalservice te beëindigen op grond van toepasselijke wet- of regelgeving; of

  5. sprake is van zwaarwegende belangen op grond waarvan het redelijkerwijs niet van GoCredible kan worden verwacht de Overeenkomst van de Autobetaalservice te laten voortduren.

4.4 Ingeval sprake is van een of meerdere beëindigingsgronden, zoals genoemd in dit Artikel 4 is GoCredible gerechtigd Gebruiker per direct de toegang tot de GoCredible Website(s) te ontzeggen en diens GoCredible Account onmiddellijk te blokkeren. GoCredible informeert Gebruiker per e-mail over de blokkering, tenzij het doen van deze mededeling strijdig is met objectief gerechtvaardigde veiligheidsoverwegingen of verboden is krachtens de van kracht zijnde/toepasselijke wetgeving.

5 De betaaldienst

5.1 GoCredible verleent aan Gebruikers de Betaaldienst en de Overige Diensten. De Betaaldienst wordt nader toegelicht in dit Artikel 5. De bijbehorende Overige Diensten worden toegelicht in Artikel 6.

5.2 Beide Gebruikers melden zich aan via de GoCredible Website(s) als Gebruiker om een GoCredible Account te verkrijgen. Het te verkopen Motorrijtuig dient op naam van de Gebruiker geregistreerd te staan geregistreerd en/of Gebruiker is gemachtigd/ geautoriseerd om namens de (toekomstige) eigenaar te handelen. Dit betekent dat beide Gebruikers hun gegevens naar waarheid invoeren en de Overeenkomst van de Autobetaalservice en de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden Autobetaalservice accepteren.

5.3 Eenmaal aangemeld kan een Gebruiker via de GoCredible Applicatie (een) andere perso(o)n(en) uitnodigen om zich ook aan te melden.

5.4 Gebruiker moet inloggen om een (nieuwe) Betaaltransactie te starten. Het e-mailadres van Gebruiker geldt als basis identificatiemiddel om een Betaaltransactie te starten. Gebruiker geeft aan welke rol hij heeft in de Betaaltransactie, Verkoper of Koper. Zowel Verkopers als Kopers kunnen vervolgens een Betaaltransactie starten.

5.5 Gebruikers van een GoCredible Account zijn zich ervan bewust dat hun naam, geslacht, leeftijd, telefoon en foto zichtbaar kunnen zijn voor andere Gebruikers.

5.6 Verkoper legt in samenspraak met Koper de voorwaarden van de Koopovereenkomst (met name prijs en kenmerken van het te verkopen Motorrijtuig) en de plaats en het tijdstip van de Overschrijvingsafspraak in de GoCredible Applicatie vast. Het tijdstip van de Overschrijvingsafspraak ligt binnen 14 kalenderdagen na het aanmaken van de Betaaltransactie door Verkoper.

5.7 Verkoper betaalt vervolgens de Vergoeding aan GoCredible via iDEAL. Het gebruikte Nederlandse bankrekeningnummer voor de betaling van de Vergoeding via iDEAL is het bankrekeningnummer dat door GoCredible (althans Stichting GoCredible) zal worden gebruikt bij de uitvoering van de Betaaltransactie. GoCredible zal de vrijgave van de Koopsom aan Verkoper of enige andere betaling aan Verkoper uitsluitend verrichten op dit bankrekeningnummer van Verkoper. Verkoper geeft toestemming meteen te beginnen met de uitvoering van de Betaaldienst en doet daarmee afstand van het recht van restitutie. Indien de transactie niet wordt afgerond en/of het proces automatisch wordt beëindigd omdat bijvoorbeeld niet aan alle eisen is voldaan is er geen recht op restitutie.

5.8 Koper betaalt vervolgens de Koopsom via iDEAL op de GoCredible Derdengeldenrekening. Het gebruikte Nederlandse bankrekeningnummer voor de betaling van de Vergoeding via iDEAL is het bankrekeningnummer dat door GoCredible (althans Stichting GoCredible) zal worden gebruikt bij de uitvoering van de Betaaltransactie. GoCredible zal de terug- c.q. vrijgave van de Koopsom aan Koper of enige andere betaling aan Koper uitsluitend verrichten op dit bankrekeningnummer.

5.9 De Overschrijvingsafspraak kan door Verkoper en Koper worden gewijzigd zolang de afspraak binnen 14 dagen na acceptatie van de voorwaarden van de Koopovereenkomst blijft liggen/plaatsvindt. Voorts kan de Koopsom door Verkoper (in samenspraak met Koper) worden verlaagd tot aan de overschrijving van de Tenaamstelling van het Motorrijtuig.

5.10 Na vastlegging door Verkoper en Koper van de voorwaarden van de Koopovereenkomst en de Overschrijvingsafspraak in de GoCredible Applicatie start de Betaaltransactie en staan de volgende voorwaarden vast:

(i) het Kenteken – welk kenteken zal op naam van Koper worden overgeschreven;

(ii) het rijbewijsnummer van Verkoper – wie biedt het Motorrijtuig aan;

(iii) het rijbewijsnummer van Koper – wie verkrijgt de eigendom van het Motorrijtuig.

5.11 Tot aan de overschrijving van de Tenaamstelling van het Motorrijtuig door Verkoper op naam van Koper houdt Stichting GoCredible de Koopsom voor Koper. Na de overschrijving van de Tenaamstelling van het Motorrijtuig door Verkoper op naam van Koper houdt Stichting GoCredible de Koopsom voor Verkoper.

5.12 Verkoper en Koper dienen vervolgens zelf zorg te dragen voor het correct uitvoeren van de Overschrijvingsafspraak. Tijdens de Overschrijvingsafspraak:

(i) controleert Verkoper de identiteit van Koper door diens rijbewijs te controleren en te controleren of het op dit rijbewijs weergegeven rijbewijsnummer overeenstemt met het rijbewijsnummer van Koper, zoals dat aan Verkoper bekend is uit de GoCredible Applicatie. Verkoper mag overschrijving van de Tenaamstelling van het Voertuig alleen uitvoeren op dit rijbewijsnummer van Koper;

(ii) controleert Koper of het Kenteken en het Chassisnummer overeenkomt met het Kenteken en het Chassisnummer, zoals dat aan Koper bekend is uit de GoCredible Applicatie; en

(iii) voeren Verkoper en Koper vervolgens de Overschrijvingsafspraak uit.

5.13 Onverwijld na de overschrijving van de Tenaamstelling van het Motorrijtuig en in elk geval binnen 72 uur na de Overschrijvingsafspraak dienen Verkoper en Koper in de GoCredible Applicatie de volgende status aan te geven:

(i) dat het Motorrijtuig op naam van Koper is overgeschreven. Koper ontvangt vervolgens een eenmalige code per SMS voor het in de GoCredible Applicatie bevestigen dat het Motorrijtuig is overgeschreven. Welke bevestiging geldt als Betaalopdracht van Koper aan GoCredible om de Koopsom (via Stichting GoCredible) vrij te geven aan Verkoper; of

(ii) dat het Motorrijtuig niet op naam van Koper is overgeschreven, welke statusvermelding geldt als Betaalopdracht van Verkoper aan GoCredible om (via Stichting GoCredible) de Koopsom terug c.q. vrij te geven aan Koper.

5.14 Indien binnen 72 uur na de Overschrijvingsafspraak:

(i) Koper heeft aangegeven geen code per SMS te hebben ontvangen, zal GoCredible (via Stichting GoCredible) de Koopsom onder zich houden. Koper dient contact op te nemen met de GoCredible helpdesk om het probleem te verhelpen; of

(ii) Verkoper in de GoCredible Applicatie een nieuwe Overschrijvingsafspraak heeft geregistreerd, zal GoCredible (via Stichting GoCredible) de Koopsom in bewaring houden; of

(iii) Koper met de door hem ontvangen SMS-code in de GoCredible Applicatie heeft aangegeven dat het Motorrijtuig is overgeschreven, zal GoCredible (via Stichting GoCredible) de Koopsom vrijgegeven aan Verkoper; of

(iv) Verkoper in de GoCredible Applicatie heeft aangegeven dat het Motorrijtuig niet op naam van Koper is overgeschreven, zal GoCredible (via Stichting GoCredible) de Koopsom teruggeven aan Koper; of

(v) Koper in de GoCredible Applicatie heeft aangegeven dat het Motorrijtuig niet op naam van Koper is overgeschreven en Verkoper dit bevestigt of bij het uitblijven van een reactie van Verkoper binnen 48 uur, zal GoCredible (via Stichting GoCredible) de Koopsom terug geven aan Koper; of

(vi) noch Verkoper, noch Koper de status van de Tenaamstelling van het Motorrijtuig in de GoCredible Applicatie hebben aangegeven, zal GoCredible (via Stichting GoCredible) de Koopsom automatisch terug- c.q. vrijgegeven aan Koper; of

(vii) Verkoper in de GoCredible Applicatie heeft aangegeven dat het Motorrijtuig op naam van Koper is overgeschreven én Koper in de GoCredible niet heeft aangegeven dat het Motorrijtuig op naam van Koper is overgeschreven, zal GoCredible (via Stichting GoCredible) de Koopsom in bewaring houden totdat het Geschil over de Levering is opgelost conform Artikel 13.

5.15 Alleen indien is voldaan aan de in Artikel 5.14 sub (iii) t/m (vi) vermelde voorwaarden geldt de Betaaltransactie als geaccepteerd door zowel Verkoper als Koper en zal deze door GoCredible worden uitgevoerd. In alle andere gevallen is sprake van een Geschil over de Levering, dat zal worden opgelost conform Artikel 13.

5.16 GoCredible (althans Stichting GoCredible) zal de betalingen onverwijld verrichten, zodra aan de voorwaarden bedoeld in Artikel 5.14 sub (iii) t/m (vi) is voldaan. Gebruiker dient rekening te houden met de beschikbaarheid en snelheid van het betalingsverkeer van Nederlandse banken. Elke betaaltransactie wordt individueel behandeld. Betaaltransacties kunnen alleen op werkdagen worden uitgevoerd en houden soms een vertraging in van één of meerdere werkdag(en) alvorens de betaling door Gebruiker wordt ontvangen afhankelijk van de bank van Gebruiker.

5.17 GoCredible en/of Stichting GoCredible ontvangen en vergoeden geen rente aan enige Gebruiker over de bedragen die op de GoCredible Derdengeldenrekening staan.

6 De overige diensten

6.1 GoCredible verleent aan Gebruikers de volgende Overige Diensten:

(i) De Gebruiker verkrijgt via de GoCredible Applicatie de volgende informatie met betrekking tot het Motorrijtuig (indien beschikbaar), welke informatie GoCredible betrekt van derden:

  1. de opgegeven kilometerstand (logisch/niet logisch)

  2. het aan- of afwezig zijn van een WA-verzekering;

  3. een waardebepaling op basis van kenteken en kilometerstand (indien beschikbaar);

(ii) Koper verkrijgt de mogelijkheid om het Chassisnummer te controleren, zoals behoort bij het Kenteken (indien beschikbaar);

(iii) Verkoper verkrijgt de mogelijkheid te controleren of het rijbewijsnummer van Koper overeenstemt met het rijbewijsnummer zoals dat bekend is in de GoCredible Applicatie;

(iv) het ondersteunen van Gebruikers door het geven van instructie en tips met betrekking tot het overschrijven van een Motorrijtuig;

(v) een helpdesk tijdens kantooruren; en

(vi) ondersteuning bij een Geschil over de Levering door het aanleveren van het digitale dossier aan Verkoper en Koper, tegen vergoeding van de door GoCredible in redelijkheid te maken kosten.

7 Verplichtingen Gocredible

7.1 GoCredible heeft en erkent uitsluitend de verplichtingen die rechtstreeks voortvloeien uit de Overeenkomst van de Autobetaalservice.

7.2 De belangrijkste verplichting van GoCredible is het via Stichting GoCredible vrijgeven van de Koopsom in overeenstemming met de Overeenkomst van de Autobetaalservice (de Betaaldienst).

7.3 GoCredible is op generlei wijze betrokken bij de Koopovereenkomst of enige andere rechtshandelingen van Gebruikers.

7.4 GoCredible staat op generlei wijze in voor aanbiedingen, rechtshandelingen of andere uitingen van Gebruikers en/of de (nakoming van) tussen hen tot stand gekomen verplichtingen en/of overeenkomsten (waaronder de fysieke levering van het voertuig).

8 Verplichtingen Gebruiker

8.1 Gebruiker neemt jegens GoCredible de vereiste zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van GoCredible. De Gebruiker stelt GoCredible in staat haar wettelijke en contractuele verplichtingen na te komen en haar dienstverlening juist en volledig te kunnen uitvoeren. De Gebruiker mag van de diensten en/of producten van GoCredible geen oneigenlijk of onrechtmatig gebruik maken of laten maken, waaronder begrepen gebruik dat (i) in strijd is met van kracht zijnde wet- en regelgeving, (ii) bijdraagt aan strafbare feiten en/of (iii) schadelijk is voor GoCredible en/of voor de integriteit van het financiële stelsel.

8.2 Gebruiker dient te voldoen aan de volgende zaken:

(i) Gebruiker dient meerderjarig, handelingsbekwaam en handelingsbevoegd te zijn om een GoCredible Account aan te kunnen maken;

(ii) Gebruiker dient te beschikken over een eigen e-mailadres. Het e-mailadres is voor Gebruiker niet te wijzigen. Indien Gebruiker een ander e-mailadres wenst te gebruiken, dient hij een nieuw GoCredible Account aan te maken. Transacties kunnen niet worden overgezet naar een andere GoCredible Account;

(iii) Gebruiker kiest zelf zijn persoonlijke wachtwoord voor het GoCredible Account;

(iv) Gebruiker dient over een eigen Nederlandse bankrekening te beschikken;

(v) Gebruiker dient in het bezit te zijn van een Rijbewijs;

(vi) Gebruiker dient over een eigen actieve mobiele telefoon te beschikken met een Nederlands mobiel telefoonnummer. Het mobiele telefoonnummer is tijdens een Betaaltransactie niet te wijzigen;

(vii) het GoCredible Account is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om iemand anders van je GoCredible Account gebruik te laten maken;

(viii) Bezoekers en Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het adequaat beschermen en beveiligen van de door hen gebruikte computers of mobiele apparaten, waarmee de GoCredible Website(s) en/of de GoCredible Applicatie wordt bezocht en gebruikt;

(ix) Gebruiker is niet gerechtigd een ongebruikelijke hoge of lage Koopsom overeen te komen;

(x) Gebruiker mag geen Koopovereenkomst of Betaaltransactie met zichzelf overeenkomen of verrichten;

(xi) in het GoCredible Account kan een gebruiker een foto of avatar instellen. Het is niet toegestaan om een foto of avatar van een seksuele, discriminerende, misleidende, racistische, bedreigende, illegale of andere ongewenste aard te gebruiken. Ook mag de foto of avatar niet de intellectueel eigendomsrechten van iemand anders schenden;

(xii) Gebruiker beschikt over een vaste woonplaats in Nederland en staat geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Gebruiker vermeldt bij zijn aanmelding zijn volledige naam, adres en woonplaats, zoals geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP);

(xiii) Gebruiker verricht alle in verband met de Betaaltransactie te verrichten betalingen vanaf zijn eigen bankrekening en via iDEAL;

(xiv) Gebruikers verschijnen tijdig op de Overschrijvingsafspraak met én een Rijbewijs én een werkende mobiele telefoon én (voor zover Gebruiker Verkoper is) de benodigde eigendomsdocumenten van het Motorrijtuig;

(xv) Gebruikers controleren elkaars rijbewijsnummer, het Kenteken en het Chassisnummer en schrijven het Motorrijtuig alleen over op naam van de Koper als de rijbewijsnummers, het Kenteken en het Chassisnummer overeenkomen met de rijbewijsnummers, het Kenteken en het Chassisnummer, zoals die aan Gebruikers bekend zijn uit de GoCredible Applicatie;

(xvi) Gebruikers geven onverwijld (en in ieder geval binnen 72 uur) na de Overschrijvingsafspraak de status van de Tenaamstelling van het Motorrijtuig aan in de GoCredible Applicatie;

(xvii) Gebruiker verplicht zich de door GoCredible vastgestelde voorschriften en aanwijzingen met betrekking tot het aanmaken en het gebruik van de GoCredible Account, de communicatie, de Betaaldienst en andere onderwerpen met betrekking tot de Overeenkomst van de Autobetaalservice, in acht te nemen; en

(xviii) Gebruikers die bekend zijn met een verboden of incorrecte Betaaltransactie, of met onrechtmatig gebruik van de GoCredible Website, de GoCredible Applicatie en/of de Diensten, dienen GoCredible hiervan per ommegaande op de hoogte te brengen.

9 Veiligheid betaaldienst

9.1 De Betaaldienst van GoCredible bevat een aantal voorwaarden die de veiligheid voor Gebruikers waarborgen:

(i) de GoCredible Applicatie is beveiligd met een SSL certificaat en een https verbinding;

(ii) Verkoper betaalt de Vergoeding van zijn eigen bankrekening via iDEAL en bepaalt daarmee zelf het bankrekeningnummer dat GoCredible (althans Stichting GoCredible) gebruikt voor het vrijgeven van de Koopsom aan Verkoper. GoCredible (althans Stichting GoCredible) zal geen ander bankrekening gebruiken voor het uitvoeren van betalingen aan Verkoper;

(iii) Koper betaalt de Koopsom van zijn eigen bankrekening via iDEAL en bepaalt daarmee zelf het bankrekeningnummer dat GoCredible (althans Stichting GoCredible) gebruikt voor het terug- c.q. vrijgeven van de Koopsom aan Koper. GoCredible (althans Stichting GoCredible) zal geen andere bankrekening gebruiken voor het uitvoeren van betalingen aan Koper;

(iv) het is daarom niet mogelijk om tijdens een lopende Betaaltransactie het bankrekeningnummer te wijzigen;

(v) Na de bevestiging van de overdracht in de GoCredible Applicatie door Koper ontvangt Koper een unieke persoonlijke verificatiecode via SMS waarmee hij de status van de Tenaamstelling van het Motorrijtuig in de GoCredible Applicatie binnen 72 uur na de Overschrijvingsafspraak kan aangeven. Zo wordt zoveel mogelijk voorkomen dat een ander dan Koper deze status in de GoCredible Applicatie kan aangeven.

9.2 Om de veiligheid van de Betaaldienst zoveel mogelijk te kunnen garanderen, dienen Gebruikers te voldoen aan hun verplichtingen zoals neergelegd in Artikel 8. Meer in het bijzonder dienen Gebruikers alleen uit te gaan van de juistheid van:

(i) de geaccepteerde voorwaarden van de Koopovereenkomst en de Overschrijvingsafspraak, zoals die blijkt uit de GoCredible Applicatie; en

(ii) de status van de Betaaltransactie voordat de verkoper overgaat tot overschrijving, zoals die blijkt in de GoCredible Applicatie; en

(iii) de status van het door Verkoper gecontroleerde rijbewijsnummer van de Koper, zoals die blijkt in de GoCredible Applicatie.

Gebruikers dienen aldus niet te vertrouwen op e-mails, sms-en, telefoontjes of andere communicatie die zij ontvangen buiten de GoCredible Applicatie om. GoCredible staat op generlei wijze in voor de juistheid van deze communicatie.

9.3 Indien er objectieve verhinderingen bestaan, dan wel een vermoeden dat geen veilige betalingen gedaan kunnen worden, dan is GoCredible (althans Stichting GoCredible) gerechtigd betalingen op te schorten. GoCredible kan een GoCredible Account bovendien onmiddellijke blokkeren als GoCredible weet of vermoedt dat er calamiteiten zijn, zoals bijvoorbeeld fraude of misbruik.

 

10 Privacy, persoons- en andere gegevens

10.1 Gebruiker is zich bewust en verklaart zich akkoord dat de door GoCredible in het kader van de Overeenkomst van de Autobetaalservice van Gebruiker verkregen gegevens (waaronder persoonsgegevens) door GoCredible kunnen worden openbaargemaakt en/of aan derden (waaronder overheidsorganen) verstrekt, indien GoCredible daartoe verplicht is op basis van wet-of regelgeving en/of een gerechtelijke uitspraak. Bij het verstrekken van gegevens aan derden kan GoCredible gehouden zijn geheimhouding te betrachten. In dergelijke gevallen is GoCredible dus niet verplicht de Gebruiker over het verstrekken van de gegevens te informeren.

10.2 Gebruiker is zich bewust en verklaart zich akkoord dat GoCredible ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, criminaliteitsbestrijding, kwaliteitsbewaking en interne opleiding van Gebruikers geluidsopnamen vastlegt en bewaart. GoCredible is niet verplicht deze gegevens aan Gebruiker te verstrekken.

10.3 Gebruikers zijn zich ervan bewust en verklaren zich akkoord dat hun naam, geslacht, leeftijd, telefoon en foto zichtbaar kunnen zijn voor andere Gebruikers.

10.4 Verkopers en Kopers zijn zich ervan bewust en verklaren zich akkoord dat GoCredible in geval van een Geschil over de Levering een kopie verstrekt van het digitale dossier van de Betaaltransactie, indien Verkoper of Koper hiertoe bij GoCredible een schriftelijk verzoek indient. GoCredible zal aan een dergelijke verzoek binnen redelijke termijn voldoen tegen vergoeding van de door haar in redelijkheid te maken kosten, tenzij de gegevens niet meer in haar bezit zijn of GoCredible een redelijke grond heeft niet aan het verzoek te voldoen.

10.5 Gebruiker kan op ieder moment zijn GoCredible Account deactiveren. Dit doet de Gebruiker door vanaf zijn e-mailadres, zoals dat bekend is bij GoCredible, een verzoek te sturen naar “deactiveer@gocredible.nl”. Het deactiveringsverzoek kan vervolgens door GoCredible worden uitgevoerd:

(i) totdat via de GoCredible Applicatie de voorwaarden van de Koopovereenkomst en de Overschrijvingsafspraak door zowel Verkoper en Koper zijn geaccepteerd en de Betaaltransactie start; en

(ii) nadat de Betaaltransactie is afgehandeld doordat ofwel vrijgave van de Koopsom aan Verkoper ofwel terug- c.q. vrijgave van de Koopsom aan Koper heeft plaatsgevonden.

Lopende betaaltransacties worden dus nog gewoon afgewikkeld. De door GoCredible van Gebruiker verkregen (persoons- en andere) gegevens zullen echter reeds vanaf de ontvangst door GoCredible van het deactiveringsverzoek van Gebruiker niet langer door GoCredible worden gebruikt en na uitvoering van het deactiveringsverzoek door GoCredible worden vernietigd, voor zover GoCredible niet wettelijk bevoegd dan wel verplicht is de gegevens te bewaren gedurende een wettelijke bewaartermijn.

11 Geen vordering en geen beslag

11.1 Verkoper erkent en verklaart dat hij geen vordering heeft op Stichting GoCredible, indien (i) Koper niet binnen 72 uur na de Overschrijvingsafspraak in de GoCredible Applicatie heeft aangegeven dat het Motorrijtuig op zijn naam is gesteld of (ii) Koper binnen 72 uur na de Overschrijvingsafspraak in de GoCredible Applicatie heeft aangegeven dat het Motorrijtuig niet op zijn naam is gesteld. In dat geval kan Verkoper alleen een vordering op Stichting GoCredible verkrijgen, indien in het Geschil over de Levering is bepaald dat de Koopsom aan Verkoper toekomt.

11.2 Koper erkent en verklaart dat hij geen vordering heeft op Stichting GoCredible indien Verkoper binnen 72 uur na de Overschrijvingsafspraak in de GoCredible Applicatie heeft aangegeven dat het Motorrijtuig op naam van Koper is gesteld. In dat geval kan Koper alleen een vordering op Stichting GoCredible verkrijgen, indien in het Geschil over de Levering is bepaald dat de Koopsom aan Koper toekomt.

11.3 Gebruikers zullen geen conservatoir of executoriaal beslag leggen op de Koopsom, althans op enige vordering die Verkoper en/of Koper (pretenderen te) hebben jegens Stichting GoCredible ter grootte van de Koopsom.

12 Aansprakelijkheid

12.1 GoCredible levert uitsluitend de Diensten conform de Overeenkomst van de Autobetaalservice. GoCredible is op generlei wijze betrokken bij de Koopovereenkomst of verantwoordelijk voor deze of enige andere rechtshandelingen van Gebruikers. GoCredible is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die wordt veroorzaakt door of voortvloeit uit de Koopovereenkomst of enige rechtshandeling van Gebruikers, behalve als bij GoCredible sprake is van opzet of grove schuld.

12.2 GoCredible doet er alles aan om Gebruikers te bewegen juiste en volledige informatie te verstrekken. Als de door Gebruiker verstrekte gegevens wijzigen, dient Gebruiker deze wijzingen zo spoedig mogelijk per e-mail aan GoCredible te melden. Zolang GoCredible geen melding van wijzigingen heeft ontvangen en deze heeft kunnen verwerken, gaat GoCredible uit van de juistheid van de aan GoCredible verstrekte gegevens. GoCredible is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die wordt veroorzaakt door de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie door Gebruiker, behalve als bij GoCredible sprake is van opzet of grove schuld.

12.3 GoCredible houdt zich strikt aan de Overeenkomst van de Autobetaalservice. GoCredible is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die wordt veroorzaakt door het door GoCredible vrijgeven van de Koopsom uit hoofde van en in overeenstemming met de Overeenkomst van de Autobetaalservice (de Betaaldienst). Aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door een onjuiste uitvoering van de Overige Diensten kan eerst ontstaan indien bij GoCredible sprake is van opzet of grove schuld.

12.4 Gebruikers rekenen op beschikbaarheid. GoCredible heeft het streven haar Diensten zodanig in te richten dat GoCredible haar dienstverlening zo goed als mogelijk kan leveren. GoCredible spant zich in om haar gebruikers optimaal te informeren over de beschikbaarheid en werking van haar Diensten. GoCredible staat er niet voor in dat de Diensten continu actief en storingsvrij zijn. Onderbrekingen en storingen, zover deze binnen haar invloedssfeer liggen, zal GoCredible binnen redelijke grenzen en termijnen naar beste vermogen zo spoedig mogelijk oplossen. GoCredible is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die wordt veroorzaakt door (i) het niet beschikbaar of storingsvrij zijn van de Diensten, de GoCredible Website, de GoCredible Applicatie, (andere) systemen, het internet en/of (telecommunicatie)netwerken of (ii) het feit dat informatie aan de Gebruikers op elektronische wijze is verstrekt, behalve als bij GoCredible sprake is van opzet of grove schuld.

12.5 GoCredible maakt voor het leveren van haar Diensten gebruik van diensten van derden en door deze derden aangeleverde informatie. GoCredible staat niet in voor de juistheid en het beschikbaar zijn van deze diensten en informatie van derden. GoCredible is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die wordt veroorzaakt door tekortkomingen van door GoCredible ingeschakelde derden (i) in de nakoming van hun verplichtingen jegens GoCredible en/of (ii) in de door hen verzorgde informatieverstrekking, tenzij Gebruikers aannemelijk maken dat GoCredible bij de keuze van de derde niet de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen en tenzij bij GoCredible sprake is van opzet of grove schuld.

12.6 GoCredible is in alle gevallen uitsluitend aansprakelijk voor werkelijk geleden verlies van Gebruikers overeenkomstig artikel 6:96 BW die het directe gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van GoCredible in de nakoming van de Overeenkomst van de Autobetaalservice tegenover de Gebruikers. GoCredible is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade en/of indirecte schade waaronder in elk geval wordt verstaan: winstderving, misgelopen besparingen, indirect geleden nadeel en/of overige niet gerealiseerd voordeel.

13 Geschil over de Levering

13.1 Een Geschil over de Levering kan alleen ontstaat indien (i) Verkoper in de GoCredible Applicatie tijdig heeft aangegeven dat het Motorrijtuig is overgeschreven op naam van Koper, terwijl Koper niet tijdig heeft aangegeven dat het Motorrijtuig inderdaad is overgeschreven of (ii) indien Koper in de GoCredible Applicatie tijdig heeft aangegeven dat het Motorrijtuig niet is overgeschreven op naam van Koper, terwijl Verkoper tijdig heeft aangegeven dat het Motorrijtuig wel op Koper zijn naam is overgeschreven.

13.2 Een Geschil over de Levering kan dus in geen geval gaan over de staat van het geleverde Motorrijtuig, bijvoorbeeld: niet compleet, schade, wel of geen fysieke levering of iets anders. Een eventueel geschil over het geleverde dient opgelost te worden tussen Verkoper en Koper. GoCredible is nadrukkelijk geen partij. Een Geschil over de Levering kan enkel en alleen gaan over het wel of niet op naam van Koper overgeschreven zijn van het Motorrijtuig.

13.3 Direct communiceren tussen Verkoper en Koper is vaak het beste vertrekpunt om een Geschil over de Levering op te lossen. Dit is vaak de kortste route om het probleem uit de wereld te helpen. Als Verkopers of Kopers vragen hebben over een Geschil over de Levering, dan kunnen zij altijd contact opnemen met de GoCredible helpdesk. Op verzoek kan de GoCredible helpdesk ook begeleiden door een bemiddelingspoging tegen kostendekkend uurtarief uit te voeren. Zie voor openingstijden en contact de gegevens op de GoCredible Website.

13.4 Bereiken Verkoper en Koper geen overeenstemming over het Geschil over de Levering dan dient de meeste gerade partij het Geschil over de Levering voor te leggen aan de bevoegde Nederlandse rechter en daarbij Verkoper c.q. Koper in de gerechtelijke procedure als partij te betrekken. Verkoper en Koper kunnen daarbij aanspraak maken op ondersteuning van GoCredible, welke GoCredible tegen een kostendekkend uurtarief zal uitvoeren.

13.5 Na het ontstaan van een Geschil over de Levering geeft GoCredible (althans Stichting GoCredible) de Koopsom (of ieder ander bedrag) slechts terug c.q. vrij aan diegene die daarop blijkens een in kracht van gewijsde gegane uitspraak van een Nederlandse rechter recht blijkt te hebben. Voorts zal GoCredible de Koopsom terug- c.q. vrijgeven op eenstemmig schriftelijk verzoek van zowel Verkoper als Koper aan diegene die daar blijkens dat verzoek recht op heeft.

13.6 Als GoCredible wordt betrokken bij een beslag, geschil of procedure tussen Gebruikers onderling of tussen Gebruiker(s) en een derde, dan zal Gebruiker de daaruit voortvloeiende kosten (waaronder rechtsbijstandskosten) volledig aan GoCredible vergoeden.

13.7 Tegenover Gebruiker strekken de gegevens uit de administratie van GoCredible tot volledig bewijs, behoudens door de Gebruiker geleverd tegenbewijs.

14 Intellectuele eigendom

14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de GoCredible Website, de GoCredible Applicatie, communicatie van GoCredible en het merk GoCredible berusten bij GoCredible. Gebruikers onthouden zich te allen tijde van handelingen, in welke vorm dan ook, die inbreuk maken op de rechten van GoCredible.

14.2 Zonder voorafgaande goedkeuring van GoCredible mag geen enkel onderdeel van de GoCredible Website, de GoCredible Applicatie en/of communicatie van GoCredible openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd in welke vorm dan ook.

14.3 Alleen na voorafgaande goedkeuring van GoCredible is het anderen toegestaan middels doorschakelmogelijkheden (hyperlinks) of anderszins toegang te bieden tot of verbindingen tot stand te brengen met de GoCredible Website.

15 Overdracht

15.1 GoCredible is bevoegd al haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst van de Autobetaalservice geheel of gedeeltelijk door cessie, contractsoverneming, schuldoverneming, een combinatie daarvan of op een andere wijze op een derde te doen overgaan.

15.2 Gebruiker verleent bij voorbaat medewerking aan een dergelijke (gedeeltelijke) overdracht en verbindt zich alle rechtshandelingen te verrichten die daarvoor benodigd zijn. Gebruiker kan in geval van een voorgenomen (gedeeltelijke) overdracht de Overeenkomst van de Autobetaalservice ontbinden.

16 Klachten, toepasselijk recht en geschillen

16.1 Klachten worden schriftelijk per post of per e-mail “klacht@gocredible.nl” ingediend bij GoCredible. Op de GoCredible Website(s) staat, via welk postadres en e-mailadres een klacht kan worden ingediend.

16.2 Op de Overeenkomst van de Autobetaalservice en deze Algemene Voorwaarden Autobetaalservice is Nederlands recht van toepassing.

16.3 Geschillen tussen GoCredible en Gebruikers uit hoofde van de Overeenkomst van de Autobetaalservice en deze Algemene Voorwaarden Autobetaalservice worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Haarlem.

 


versie 8 April 2018